หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.ชย.ถ.๑๒๗-๐๕๙ สายทางโนนทัน ๕ ซอย ๓ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2566 ]เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๗-๐๒๘ สายทางโนนทัน ๑๒ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนทัน ตำบลหนองตูม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ทะเบียน ๓๐-๐๐๙๖ จังหวัดระยอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ทะเบียน ๑๐-๑๕๑๕ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ยากไร้ และผู้ดอยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางอรทัย ชวัญถาวร ถึงบ้านนางวิจิตร แผลงรักษา [ 24 พ.ค. 2566 ]วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมูที่ ๕ สายทางจากบ้านนางคำปูน ขวัญถาวร ถึงบ้านนายลืยชัย จิตรโคตร [ 24 พ.ค. 2566 ]ปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ ๓ สายทางจากนานางเทวี ทิพย์รักษ์ ถึงนานายสังหาร แจ่มใส [ 24 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75