หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ตาราง วัน เวลา สถานที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ได้ประกาศรายชื่อ ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะความพิการ และการดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับผู้ป่วยเอดส์ นั้น
                 ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูมจึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งรายเก่าที่รับเบี้ยยังชีพอยู่เดิมแล้ว และรายใหม่ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรอกข้อมูลตามแบบแสดงตน และยื่นแบบแสดงตนพร้อมเอกสาร ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการ หากผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพท่านใดไม่  สามรถไปแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้ขอรับหนังสือมอบอำนาจแสดงตนพร้อมกรอกข้อมูลได้ที่  ที่ทำการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุกท่าน


สอบถามเพิ่มเติม ที่ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
โทร  044100171-3

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 14.27 น. โดย คุณ จรัล จุมพลภัทร

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player