หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
เปิดลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบียน ดังนี้
1.กรณีเด็กที่เกิดตั้งแต่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 มารดา บิดา หรือผู้ปกครอง มิได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 มารดา บิดา หรือผู้ปกครอง สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยรับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี

2.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) และมารดา บิดา หรือผู้ปกครอง ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี*

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี
4.สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
5.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
6.สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด(ยื่นหลังคลอดบุตร)
7.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
8.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ถ้ามี)

สารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยสถานที่ลงทะเบียดังนี้
1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
3.กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม โทร 044 100171-3
-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ 044 056550
-ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02 255 5850 - 7  ต่อ  122, 123, 147
สามารถดาวน์โหลด แบบ ดร.01,ดร.02 ได้ที่ www.csg.dcy.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 11.25 น. โดย คุณ จรัล จุมพลภัทร

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player