หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
  คู่มือประชาชน
 
       

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี


โอนสิทธิ์การใช้น้ำประปา


คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ


การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ


การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด


การขออนุญาตขุดดิน และถมดิน


แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต หนองตูม


ขออนุญาตยืมสิ่งของราชการ


การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์


แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ..............


แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


แบบคำร้องร้องเรียน ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)


ใบแจ้งความเดือดร้อนงานไฟฟ้า งานถนน อื่นๆ


ใบขอน้ำอุปโภคบริโภค


แบบขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง


แบบขออนุญาติใช้รถกระเช้า


หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

   1     (2)  
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3