หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสัชฌุกร บุญกอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
โทร : 095-6188747
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายรัฐพงษ์ ขวัญประกอบ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-4239664


นางเยาวเรศ ศรีหะสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-2083157


นายธงชัย แจวจันทึก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-5159525


นางอุไร เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1727442


นางสาวจรรยา แสนหล้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายรัฐพงษ์ ขวัญประกอบ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4239664