หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองตูม
www.nong-toom.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
ประเพณีอุปสมบทหมู่ (แห่นาคโหด)
ศาสนสถานในตำบลหนองตูม
ผ้าทอพื้นเมือง
อบต.หนองตูม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบการศึกษาภายในท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ทำนุบำรุงศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูศาสนสถานต่างๆ
 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุน ดูแลจัดสวัสดิการและบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน
 
ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งตลาดชุมชน และสินค้าพื้นเมือง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ชุมชน และการกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยตนเองอย่างครบวงจร
 
การสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
การเมืองมีการพัฒนาอย่างโปร่งใสตามแนวทางประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
 
การจัดให้มีศูนย์สารสนเทศภายในหมู่บ้านและระบบเสียงตามสายในชุมชนตามมาตรฐานการให้บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-171-3